IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
HATAY DEFNE

1960 yýlýnda temeli atýlan ve o günden itibaren hizmet veren Yeniþehir Göl Gazinosu, Yeniþehir Gölünün içinde yeþil ile doðanýn buluþtuðu noktada yer almaktadýr.iþletmeciliðini 2003 yýlýndan itibaren Mustafa Özberk devralmýstýr ve otel kýsmýnýda aktif hale getirerek Özberk Dinlenme Tesisleri ismi olarak deðiþtirmiþtir.Hatay mutfaðýnýn tüm özelliklerini geçmiþten günümüze en iyi þekilde yansýtmaktadýr.Restaurantýmýzda 350 kiþilik kapalý, 150 kisilik açýk salonumuzla, 25 çeþit mahalli meze, canlý balýk ve her turlu ýzgara çeþitleriyle siz deðerli müþterilerimizin hizmetindeyiz.

Siparis Tel: 0326 413 11 65

Siparis Fax: 0326 413 36 61

Siparis Formu